1991

Bombay
Udaipur
Jaisalmer
Jaipur
Dehli
Agra
Varanasi
Kalkutta
Kovalam
Goa